20100621

Kamouflage och Herr Bildt del 9 Vad gäller frågan?

Frågan som jag ställer mig med fler är vad dagens beslut innebär för Carl Bildt och regeringen. Ska han avgå nu, eller bara begära time-out? Att han bör kliva åt sidan är dock för mig solklart.

    Om vi börjar med frågan om vad som är ett folkrättsbrott kan man läsa på Wikipedia:

Folkrättsbrott, brott enligt svensk lag som består i svår överträdelse av den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter. Straffsatsen för brottet är fängelse i högst fyra år. För grovt folkrättsbrott döms till fängelse i högst tio år eller på livstid.
I brottsbalken 22 kap 6 § står: "Den som gör sig skyldig till en svår överträdelse av något sådant avtal med främmande makt eller någon sådan allmänt erkänd grundsats, som rör den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter, skall dömas för folkrättsbrott till fängelse i högst fyra år. Sådana svåra överträdelser är bland andra
  • 1. att använda stridsmedel som är förbjudna enligt folkrätten,
  • 2. att missbruka Förenta Nationernas kännetecken, kännetecken som avses i lagen (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m. m., parlamentära flaggor eller andra internationellt erkända kännetecken eller att med hjälp av förrädiskt förfarande av något annat slag döda eller skada en motståndare,
  • 3. att anfalla civilpersoner eller den som är försatt ur stridbart skick,
  • 4. att inleda ett urskillningslöst anfall med vetskap om att anfallet kommer att förorsaka synnerligen svåra förluster eller skador på civilpersoner eller civil egendom,
  • 5. att inleda anfall mot anläggningar eller installationer som åtnjuter särskilt folkrättsligt skydd,
  • 6. att tillfoga av folkrätten särskilt skyddade personer allvarligt lidande, att tvinga krigsfångar eller civilpersoner att tjänstgöra hos deras motparts väpnade styrkor eller att i strid mot folkrätten beröva civilpersoner friheten,
  • 7. att, i andra fall än som anges i 1--6, godtyckligt och i stor omfattning förstöra eller tillägna sig egendom som åtnjuter ett särskilt folkrättsligt skydd.
Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst tio år eller på livstid. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det har förövats genom ett stort antal skilda handlingar eller om många människor dödats eller skadats eller omfattande egendomsförlust uppkommit på grund av brottet.
     Så det är på dessa grunder som Kammaråklagaren valt att starta en förundersökning. Som nu ser är det ett brott som kan leda till livstidsfängelse. Nu kommer det troligen inte bli det alternativet som åklagaren kommer yrka på om det går till åtal. Tydligen så är det en lång utredningstid för denna typ av brott då det är komplicerade frågeställningar och att det handlar om vad som skett i ett annat land.
Enligt åklagaren så är ett av anledningarna att:
Syftet med förundersökningen är att utreda om det finns enskilda personer med anknytning till Sverige som kan misstänkas för inblandning i brott.
     Då kommer frågan hur en enskild ledamot i en bolagstyrelse kan var skyldiga till vad som sker på andra sidan jorden av de anställda. I aktiebolagslagen (ABL) kan man läsa under kapitel 8
Huvuduppgifter


4 § Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
   Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation.
   Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
   Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.
       Som synes så ska ledamöterna var väl förtrogna med bolagets verksamhet. Det går med andra ord inte att skylla ifrån sig med att jag visste inget. Om sedan det kan påvisas att det skett något brottsligt utan ledningens godkännande är det en annan sak men där lämnar jag frågan därhän.

      För mig är det märkligt om inte en styrelse är medveten om vad som händer när ens bolag är etablerat i en av världens mest oroliga hörn. Visst måste dessa frågor varit uppe å styrelsemötena i eller utanför protokollet. Det är ingen liten händelse som det nu rapporteras om.

      Att nu begära att utrikesminister Carl Bildt tar en time-out i väntan på vad förundersökningen leder fram till är det minsta man kan begära och jag hoppas att Fredrik Reinfeldt för det samtalet med Bildt om inte herr Bildt förstår det själv. Om inte bara för Bildts bästa så för nationens bästa. Men det verkar som om inte statsministern vill ta detta samtal och då funderar jag på vilken ställning som herr Bildt egentligen har i denna regering. Vi kan inte ha en fungerande, trovärdig utrikesminister som står under förundersökning för folkrättsbrott och ska agera för att förhindra det på andra ställen i världen. Det finns ingen trovärdighet kvar. Avgång är dock förtidigt att skrika om då alla ska prövas innan man döms.

Media: Ab, Ex, Ex2, SvD, SvD2, GP, SVT, SVT2, SVT3, DN.
Bloggat: Johan U och Johan W och Ulrika och Fredrik och Alliansfritt och Krassman och Alexandra och Martin och Olle skriver alla och ber eller kräver time-out.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,