20091021

Röd-Gröna för sjukvårdens bästa

Idag presenterar den Röd-Gröna majoriteten i Landstinget i Kalmar län sitt budgetförslag. fyra år i rad har vi levererat en budget med överskott och ökad tillgänglighet.

Som Sveriges bästa landsting tar vi nu vidare steg för att behålla den positionen. Vi gör det för länsborna ska känna en ökad tilltro till den vård som vi erbjuder.

I ett läge med ekonomiska svårigheter väljer vi att göra satsningar på de svagaste och svårast sjuka.

Jag är stolt att tillhöra denna majoritet som har sett till att vi har en av Sveriges bästa tillgänglighet. Sunda finanser. Det enda smolket är att vi inte har en regering som har förmågan att göra långsiktiga satsningar på sjukvården i Sverige. Att ge de ekonomiska förutsättningarna att hålla kontinuitet över tid. Istället görs prioritering på att vårdbolagen ska välja patienter.


En av de utmaningar som lyfts fram är Jämlik vård
Sjukvården är en spegelbild av samhället, ett samhälle som fortfarande präglas av bland annat klassmönster. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för hälsan. Det finns ett tydligt samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framför allt psykisk ohälsa, och leder till ökad ojämlikhet i hälsa. Den stora utmaningen är att politiskt bryta den klassbundna ohälsan.
Alla medborgare – oavsett kön, klasstillhörighet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning – har rätt till en tillgänglig vård med hög kvalitet. Trots att lagstiftningen är bestämd på den punkten och att Landstinget i Kalmar län under många år har satt fokus på frågan återstår det mycket arbete innan man kan säga att vården är jämlik.
Det är en tydlig skrivning som förpliktar.

När det gäller Tillgängligheten vill vi spänna bågen ytterligare. Vi är dock lite försiktiga och sätter inte ner foten med ett bestämt antal dagar. Vi slår dock fast att målet är en sjukvård utan köer.

Det finns med tydliga skrivningar på barnperspektivet
Barnkonventionen ska ligga till grund för all verksamhet. Alla verksamheter ska ha ett uttryckligt barn- och ungdomsperspektiv. Barn har rätt att vara friska, delaktiga och trygga. Landstingets verksamhet måste vara särskilt vaksam på barnens situation i svåra ekonomiska tider, då barnen tyvärr ofta drabbas hårdast.


VI spänner bågen på punkt efter punkt och här kommer ett urval av våra konkreta satsningar.
Vårdgarantin
För att möta patienternas krav på tillgänglighet sätter vi nu som mål att korta väntetiderna ytterligare och minska den totala väntetiden från första kontakt till påbörjad behandling till totalt 90 dagar. Vi strävar efter en vård utan köer.
Barn och ungdomar
I dag finns en ätstörningsenhet i söder och under planperioden förstärks ätstörningsverksamheten i Västervik med tre miljoner kronor totalt. Barn- och Ungdomspsykiatrins öppenvårdsverksamhet i Kalmar har behov av större lokaler i och med ett förändrat arbetssätt. Behovsinventering samt konsekvensanalys har gjorts och 1,5 miljoner kronor kommer att satsas.
Urologi
Efter en analys av den urologiska verksamheten i länet kommer flera förbättringar inom området att göras under planperioden. Landstinget köper en stötvågsutrustning för behandling av njursten, med placering i Oskarshamn, för 5 miljoner kronor.
Akutläkarorganisation
Under planperioden påbörjas ett arbete i tre steg för att rekrytera och utbilda akutläkare på Länssjukhuset i Kalmar för att på sikt inrätta en fullt utvecklad akutläkarorganisation.3.3 miljoner har avsattas för detta.
Äldresatsning
I syfte att skapa ett effektivt, patientsäkert och medicinskt kvalitativt gott omhändertagande av de äldre avsätts 9 miljoner till De mest sjuka äldre. Dessutom ingår förbättringsarbete inom områdena hjärt-kärlsjukdom, diabetes och stroke.
Aortascreening
Bråck på kroppspulsådern kan orsaka livshotande blödningar hos framförallt äldre män. Nu inför vi screening kroppspulsådern för 65-åriga män under planperioden vid Oskarshamns sjukhus.
Cancer
Vi för nu över 20 miljoner kronor till länssjukvården för att bland annat köpa en ny strålkanon till Länssjukhuset i Kalmar. Investeringen behövs för att garantera den medicinska säkerheten och för att möta ett ökat behov av strålbehandling i framtiden. Vi vill även förstärka kompetensen inom onkologin vid Västerviks sjukhus. Dessutom vill vi införa en särskild vårdgaranti för cancerbehandling.
Primärvårdssatsning
Nu gör vi en stor satsning på primärvårdens lokaler, för att möta kraven från dagens primärvård. De lokaler som berörs är hälsocentralerna Kristineberg och Blå Kusten i Oskarshamn, hälsocentralerna Stensö och Berga i Kalmar samt hälsocentralerna i Borgholm och Färjestaden.


Vi är stolta men inte nöjda. Vi bygger vidare.

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar