20111122

Socialdemokraterna: Nya tankar i Vimmerby gällande organisationen.


Förändringen börjar hos dig!

Har gjort ett dokument som jag vill ha input på gällande en nu organisation gällande rekrytering, nomineringar. Jag har medvetet tagit det så långt som jag i dagsläget tror det är möjligt att komma i Vimmerby (är säkert liknaden i andra mindre arbetarkommuner) Medlemskåren ligger kring 160 stycken. Ca ett 40 tal är aktiva och kommer på möten i olika utsträckning. så utifrån detta så vill jag ha input som gör att jag kan ta med det i den grupp som ska se över vår lokala organisation. Obs! Se detta som ett öppet dokument inte ett slutdokument!

Inledning
Vimmerby arbetarkommun strävar efter att utveckla en öppen process när det gäller val och nomineringar. Allt ska grunda sig i tydliga kriterier som fastställts av medlemmar med möjlighet av kommuninvånarna att säga sitt. Grunden är att (S)-föreningarnas möjlighet till att nominera tas bort och det är den enskilde medlemmen som äger nomineringsrätten.  Tanken är att få en levande och öppen process som fler känner att de deltar i och att engagemanget kommer att öka. Med tydliga kriterier som arbetats fram på medlemsmöten och input från allmänheten så får vi öppenhet kring vilken typ av företrädare som vi behöver och som väljarna vill se. För kandidaterna del så vet man vad det innebär att ta ett förtroendeuppdrag. Vilka förväntningar medlemmar och väljare har på dig när du blir vald.

I denna process så kommer en viktig del var transparens. Öppenhet ska vara ledordet och slutenhet undantaget. Det innebär att vi förespråkar öppna möten där allmänheten är välkomna att lyssna på hur vi resonerar och samtala med oss i pauser. Att underlag och andra dokument publiceras på hemsidan, med möjlighet för alla att lämna kommentarer.

Bakgrund
Genom åren så har partiet haft en sluten process där endast (S)-föreningar kunnat nominera till valberedningen. Oftast så har den enskilde (S)-föreningens styrelse inom stängda dörrar plockat fram ett antal namn på personer som ska sitta på olika stolar. Sedan har de bekräftats på medlemsmöte och skickats till valberedningen. Sällan eller aldrig har det först samtal om kriterier och lämplighet.

Grunden är att har man satts vid en stol så är stolen din till du antingen trillar av eller lämnar frivilligt. Inte en tro på att den är till låns. Detta är inte specifikt för (S). Rörlighet mellan uppdragen och att kunna gå in och ur politiken har inte varit ok. Lite av skomakare bli vid läst har gällt. Även att som ny ta sig an ett tyngre uppdrag har inte varit ok. Man ska gå den långa vägen antingen genom facket eller SSU, helst båda.

Med den bakgrunden har partiet haft svårt att få folk till de poster som ska utses. Både internt och externt. Ofta så har de som ställt upp få ta flera stolar så att partiet täcker alla uppdrag som finns. Det har bland annat inneburit internt att samma medlemmar springer på samma möten och möter bara sig själva och var frågorna ska avhandlas rörs ihop och en tröttnad uppstår som hämnar partiets utveckling.

Genom den låga rörligheten och den begränsade rekryteringsyta som finns så blir det inte heller inflöde på nya tankar och idéer. Vi upplevs inte som en spännande aktör i Vimmerbys utveckling utan mer som en garant för tider som varit. Det lockar inte väljarna längre. Vi ser det på riksplanet och vi kan se det lokalt.
Med denna bakgrund så lägger vi här fram våra idéer till ett ny tänkande när det gäller rekryterings-, nominerings- och valprocess

Rekrytering
Vi måste bli fler, vi måste knyta till oss kompetenser av skilda slag, vi måste avspegla samhället. Vi är för få och definitivt när det gäller att ta uppdragen som finns i partiet och uppdrag på lokal- och regionalnivå. Vi måste här finna former som gör att man som relativt ny medlem kan få den kunskap och trygghet man behöver för att kunna ta ett uppdrag. Vi har inte tid med långa inskolningsprocesser över år innan nya kan ta vid. Samtidigt kan man inte bara slänga in folk på uppdrag utan att de vet vad det innebär.

När det gäller rekrytering så åligger det arbetarkommunen att bygga sin verksamhet så att öppenhet och välkommande blir ledstjärna i kulturen. Vi kommer också behöva se över var vi befinner oss. Är vi delaktiga i hela kommunen på alla nivåer så att folk kan finna oss och tvärtom. (Mer om detta i dokumentet om hur vi organiserar partiet lokalt.)

Valberedningen
Valberedningen kommer få en ny roll som mer kan liknas vid processledning. Arbetet blir mer praktiskt lagt med att hålla ihop den nya öppna process som och sammanställa de synpunkter som kommer fram. Valberedningen kommer äga processen, efter att arbetarkommunstyrelse givit dem det och kan inte styra denna efter det.  Arbetarkommunens arbete inför val kommer vara fokuserad på att utvärdera den gångna mandatperiodens politik och planera programmet för den kommande perioden.

Kriterier
Det är viktigt att det är tydligt vad vi vill ha ut av våra förtroendevalda. Vilka kriterier som behövs för att klara att genomföra vår politik. Det ger även stöd till de som får uppdragen för de kan ställa krav tillbaka till arbetarkommun om att få backup i form av kompetensutveckling och stöd när det blåser.

Kriterierna ska arbetas fram i partiet men med örat utanför partiet. Underlag, i form av utvärdering av den nuvarande perioden läggs ut på hemsidan. I oktober året innan val kallar valberedningen till möte en heldag där medlemmarna tar ett första steg till vilka kriterier som kommer behövas för den kommande mandatperioden. Efter denna dag så sammanställer valberedningen underlaget och lägger ut det på hemsidan för synpunkter. Med andra ord så låter vi allmänheten ta del av underlaget och ge feedback.
På ett medlemsmöte i december fastställs kriterierna. Vi föreslår att det mötet är öppet för allmänheten.

Nomineringar
Vi måste bredda antalet som vill ta uppdrag och också komma ifrån att man nomineras utifrån vem man representerar och mer utgå från de kompetenser som partiet behöver. Det kommer inte innebära att man ska stänga några ute utan att alla behövs.

Nomineringsrätten ska tillfalla alla medlemmar och, om de finns kvar, (S)-föreningarna förlorar sin roll i nomineringsprocessen. Vi ska inte uppmana till ett system som gör att vi bygger fram administrativa enheter som finns kvar endast till att inflytande i form av nomineringar och röster i olika instanser.

Tanken att kunna nominera personer som icke än är med i partiet är en fråga som tål att diskutera. Men jag anser att när man får uppdrag så ska man vara medlem.


Primärval
Genom att de kandidater som vi tar fram också kommer vara de som styr nämnder och styrelsen i kommunen är det av vikt att de både är kända och har allmänhetens förtroende. För att få det så behöver vi ta in fler i processen kring kandidaterna.  Vi föreslår att man ska utverka en primärvalsmodell där allmänheten får vara med och lämna synpunkter på våra kandidater. Här finns det både öppna möten och webben som verktyg. Detta bör ske i februari. Tydliga och bra presentationer av de som är nominerade till de olika posterna ska presenteras på hemsidan med möjlighet till att kunna svara på frågor. Mötena ska ge utrymme för de nominerade att både bli utfrågade och presentera sig själva Partimedlemmarna ska också vara med resan.

Vinster med denna modell är att kandidaterna kommer bli kända och att väljarna känner att vi tar dem på ett större allvar genom att engagera dem i processen.  Kandidaterna kan också känna att de har ett bra stöd i ryggen när de går in i sina uppdrag.

Val
Kandidater och listor ska även i fortsättningen fastställas på arbetarkommunens årsmöte i mars. Ett möte som vi föreslår ska vara öppet för allmänheten.

Efter årsmötet
När valen är gjorda på årsmötet följer ett par månader med utbildning för de som ska leda partiet i valrörelsen. Det handlar om att inskolning på ämnesområdet och retorik för att klara debatter och väljarsamtal i valrörelsen. Kandidaterna ska känna att de har en trygghet med sig in i valrörelsen. När valet är klart i september så tar nästa del fart. Det handlar om att mer praktiskt förbereda arbetet i kommunen. Det är allt från mötesteknik till hur kommunen fungerar. Vi ska vara så förberedda att ta över att vi ska starta dag ett. Om vi inte vunnit så ska de politiska motståndarna ha en sådan respekt för vår kunskap att de kommer förhålla sig till vår politik.

Datumlinje
För att vi ska klara denna förändrade resa så är det viktigt att det finns en tydlighet i när frågorna ska avgöras. Vi föreslår att man upprättar en datumlinje som läggs ut på hemsidan och skickas ut till samtliga medlemmar.

        Så långt var jag kommen i tanken. Detta är inte förankrat i min arbetarkommun utan egna tankar som jag testar här och hoppas på påfyllnad! Gunilla Källenius har tagit steget längre läs och fyll på

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,