20080320

Torvald Gerger borde veta bättre

i dagens Vimmerby tidning fortsätter debatten om vår kära äldreomsorg och idag så makarna Gerger delat upp sig mellan Elisabeth Lago Nilsson (kd) och mig

Så här kommer mitt svar:

En del svar kring äldreomsorgen i Vimmerby

Jag ska här försöka ge er en del svar på frågor som cirkulerar när det gäller socialdemokraterna och kommunens äldreomsorg.

Insändaren som jag hade i tidningen byggde på ett uttalande som vi socialdemokrater enigt antog på vårt årsmöte den 16 mars.

Sedan till den problematik som Torvald tar upp kring nattbemanning. Det finns frågetecken om man följer den nationella debatten kring äldreboenden. Det vi socialdemokrater tillsammans med pensionärsorganisationerna försöker göra är att hitta en lokal fungerande lösning som håller både lagligt och rent praktiskt. Om vi når dit ligger inte helt i mina händer beroende på, som Torvald påpekar i sin insändare, att vi är i opposition och inte har makten. Om Torvald hjälper till att få en socialdemokratisk valseger i kommunen 2010 så ska vi nog tillsammans hitta lösningar för att ge alla våra äldre kommuninvånare en trygg ålderdom.

Problemet när man sitter i opposition är att man lätt kan bli populistisk och säga precis vad folk vill höra. Sedan kommer den dagen man måste stå till svars. Då ska man kunna genomföra allt man lovat. Det finns också en demokratisk hederlighet som jag försöker följa och det innebär att vi slåss för de olika förslagen tills klubban faller i fullmäktige och sedan får man följa och göra det bästa av det beslutet. Utifrån detta principresonemang så har vi socialdemokrater gjort bedömningen att med dessa snålt tilltagna ramar som den borgliga majoriteten tilldelat omsorgen så var det här det bästa förslaget för att få trygghet till så många som möjligt. Det är inget perfekt förslag utan en kompromiss utifrån det rådande budgetläget. Torvald beskyller mig för att ”ivrigt har stött ” den borgliga majoriteten. Om Torvald följt den lokala debatten sen jag blev socialdemokratisk talesman för äldrefrågorna så har jag både internt i kommunen och i denna tidning slagits för mer resurser till våra äldre. Senast i november på budgetsammanträdet drev vi frågan om en skattehöjning för att ge omsorgen mer pengar. Då den borgliga majoriteten inte ville det så var inte vi bereda att stödja en skattehöjning. För oss finns det inget självändamål att höja skatten om höjningen inte kommer dit vi vill, i det här fallet våra äldre och handikappade

Vi fick nej på denna punkt. Borgligheten höjde dock skatten utan att lägga en krona av den höjningen på våra äldre.

Vi ska inför budget 2009 arbeta för att omsorgen får en kraftfull ramökning så att vi kan bygga ut äldreomsorgen i Vimmerby. Som Alf Wesik och jag redovisat i, olika sammanhang, i tidningen saknas det pengar för att komma upp till den beräkning som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gör att verksamheten bör kosta i vår kommun. Så de 40 öre som borgarna höjde skatten med kommer jag kräva att de ska gå till äldre och handikappomsorgen.

När det sedan gäller den modell som vi socialdemokrater börjat skissera på tillsammans med pensionärsorganisationerna så är vi inte i mål ännu. Det vi vill är att vi ska börja föra en diskussion om hur den framtida omsorgen i Vimmerby ska se ut. Under våren så kommer ett förslag till omsorgsprogram ut på remiss, bland annat till de politiska partierna. För att vi ska kunna ge ett bra svar som vi känner håller över tid så vill vi blanda in fler i den processen. Ett steg är sittningen med pensionärsorganisationerna som vi haft. Jag hoppas att vi ska kunna finna fler mötesplatser för att föra samtal om dessa frågor med fler intresserade.

När det gäller de olika stegen som jag redogjorde för i min tidigare insändare så har jag fått en del frågor om det statiska i denna modell och vill då göra ett förtydligande.

Det ska finnas en flexibilitet utifrån den enskildes behov.

Grundtanken är att när man inte orkar med det egna boendet, typ den ”röda lilla stugan”, ska man kunna flytta till ett hyreshus av modell Granen och vart efter man försämras får ökade insatser från "huset" det vill säga de olika stegen. Men det ska också vara möjligt att man bor kvar längre i sin röda stuga med hjälp av sin respektive eller hemtjänst för att sedan när man väljer att flytta så kommer man in på ett annat steg med en högre hjälpprocent. Det vill säga att vi måste sätta den enskilde i centrum och forma systemet efter människan och inte tvärt om.

Vi vill med detta förslag till modell föra ett resonemang om hur vi ska forma den optimala omsorgen för våra kommuninvånare som behöver en ökad trygghet och hjälp på ålderns höst. När vi får fram ett önskescenario så ska vi titta vad vi står idag och sen börja bygga vägen mot målet i samklang med alla inblandade. Observera att detta inte är kommunens tankar utan socialdemokratins tankar och de blir inte verklighet om vi inte får makten i valet 2010

Peter Högberg

Socialdemokraterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar