20100913

En politik att bli äldre med

Det kan vara jobbigt att bli gammal, men det kan också vara en glädje att se barnbarnen springa kring ens ben. Vi politiker har som uppgift att fler får uppleva hur barnbarnen springer kring benen för de bär.

         Som äldre- och sjukvårdspolitiker ser jag brister men också hur utvecklingen går framåt. Med allt från ett tillgängligare samhälle till en sjukvård som idag opererar sånt vi bara drömde om och till vilken ålder sedan. Det är en utveckling som går i rasande fart, men det innebär inte att vi politiker kan slå oss till ro och bara vänta. Politikens roll blir tvärtom allt viktigare i detta skeende då vi behöver se till att de som har störst behov får dela av denna utveckling. Inte de med plånboken.

         De RödGröna lägger nu förslag p å hur vi kan göra prioriteringar. Åter så står frågan mellan en trygg vård och omsorg eller fortsatta skattesänkningar. Vi kan inte äta kakan och ha de kvar. De RödGröna vill

• Fler anställda i sjukvård och omsorg höjer kvaliteten. Under det senaste året har antalet anställda i välfärden minskat med cirka 25 000 – och ytterligare uppsägningar väntar. Högre kvalitet går inte att uppnå utan fler anställda i välfärden. Vi vill investera minst 12 miljarder mer i sjukvård, omsorg och skola.
• En värdig demensvård kräver fler anställda. Resurserna till demensvården är ett tydligt exempel på skiljelinjerna i årets val. Alliansen prioriterar skattesänkningar. Vi rödgröna prioriterar fler anställda i demensvården och satsningar på personalens kompetens. Tydligare krav på bemanning och kvalitetskrav för demensvården i nationella riktlinjer. Bygg fler platser på demensboenden. Ge alla demenssjuka tillgång till bra dagverksamhet. Specialistutbilda fler undersköterskor för rätt demenskompetens. Säkerställ att tillräckligt många nya geriatriker utbildas genom en nationell överenskommelse om geriatriska ST-tjänster och ge fler sjuksköterskor specialistutbildning i geriatrik.
• Bättre vård till de mest sjuka. Många svårt sjuka, till exempel äldre, slussas fram och tillbaka mellan kommun och landsting. Vi vill därför samla huvudmannaskapet för både hemsjukvård och äldreomsorg hos kommunen. Multisjuka äldre ska få en personlig läkare med helhetsansvar. Den personliga läkaren ska även göra regelbundna läkemedelsgenomgångar för att förhindra felmedicinering. Förbättra möjligheten till direktinläggning av äldre för att så få som möjligt ska behöva vänta på akuten.
• Patientkontrakt från kontakt till genomförd behandling. Förändra politiken för tillgänglighet. Kömiljarden vidareutvecklas till att korta vårdens verkliga köer. Vi föreslår ett patientkontrakt som omfattar hela kedjan från kontakt till genomförd behandling. Kontraktet säkrar en kort sammanlagd tid för undersökning och behandling.
• Hemläkarbilar – sjukvården kommer hem till patienter som behöver. För barnfamiljer och äldre kan det i många lägen vara bättre att få besök av en hemläkarbil än att ta sig till akuten och vänta länge bland andra sjuka.
• Närakuter med tillgång till röntgen och specialistvård ger bättre tillgänglighet för patienter med lättare men akuta besvär. Vårdcentraler som är öppna kvällar och helger kan vara ett alternativ.
• Bygg ut läkarutbildningen, i ett första steg med 50 platser. Brist på läkare ger sämre och dyrare sjukvård med ökade väntetider. Vi vill bygga ut läkarutbildningen och verka för fler ST-tjänster.  
           Sedan är det som jag tidigare sagt inte alla förslag som passar i hela landet. Det gäller bland anant detta med hemläkarbilar där vi i det RödGröna landstinget i Kalmar län genom ersättningssystemet stimulerar läkarna till hembesök.

          Vi RödGrön i Landstinget Kalmar Län (Det nationella skyltfönstret) gör även egna satsningar i tio punkter
1. Förbättrad vårdgaranti och målsättning om en helt köfri sjukvård. Från att patienten lyfter telefonen och ringer hälsocentralen tills behandlingen är påbörjad eller operation utförd ska det högst få gå 95 dagar.
2. Kvalitetslyft för att förbättra sjukvården av de mest sjuka äldre. 27 miljoner kronor för att bland annat skapa särskilda äldreteam vid sjukhusens akutmottagningar.
3. Mer resurser till cancervården och ett särskilt vårdkontrakt för cancerpatienter som garanterar god vårdplanering och korta väntetider.
4. Kraftsamling för att minska vårdskador och felbehandlingar. 20 miljoner kronor avsätts för att sjukvården i Kalmar län ska vara Sveriges säkraste 1 januari, 2014.
5. Utveckla och trygga vården vid länets tre sjukhus i Kalmar, Oskarshamn och Västervik – vi säljer inte ut sjukvården!
6. Stor uppfräschning av länets Hälsocentraler. 25 miljoner kronor för att skapa trivsammare väntrum och undersökningsrum.
7. Satsa mer på psykiatrin. Anställda fler psykologer inom primärvården.
8. Behåll den fria vården för barn och unga, nej till höjda patientavgifter under mandatperioden.
9. Sjukvården ska vara mönsterarbetsgivare och bland annat förbättra medarbetarnas inflytande och möjligheter till kompetensutveckling.
10. Landstinget ska gå före i miljöomställningen, bland annat genom att endast ha miljöbilar i sin fordonspark.
Media: Ab, Ab2, Ex.
Bloggat. Landstingsmajoriteten och RödGrön som ger förslagen i sina helhet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,