20101101

Över Blocket efter fred

Det känns skönt att det kunde bli en blocköverskridande överenskommelse gällande Sveriges engagemang i Afghanistan. Beklagar att inte Vänsterpartiet orkade vara med till slutet.

       Efter en lång resa så är nu målet nått. Alla må inte vara nöjda till hundra över resultatet, men det förutsättningar för att gå vidare. Det är bra för mitt parti som har en lång resa att göra, som jag skrivit om tidigare. En resa som vi måste klara utan resesällskap.

       Det är nio punkter som finns och det visar på när vi ska militärt ha lämnat över ansvaret till den Afghanska myndigheten.  Personligen kan jag känna att det känns bra och att det är en balanserad kompromiss som idag har presenterats. Har inte varit engagerad i frågan men förstår att verkligheten förändras så att vi måste göra nya ställningstaganden.
Överenskommelse mellan regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna om Sveriges bidrag till internationella säkerhetsinsatser i Afghanistan.
1. Sveriges medverkan i de internationella insatserna för att hjälpa Afghanistan sker på basen av dels beslut fattade av FN:s säkerhetsråd och dels den nya inriktning av den samlade politiken som lades fast av den av FN och Afghanistan gemensamt ledda Kabul-konferensen i juli 2010.
Vi vill vara en aktiv partner i de av FN:s säkerhetsråd och Kabul-konferensen beslutade ansträngningarna. Som en följd av detta krävs också en ny inriktning av de samlade svenska insatserna i Afghanistan.
2. Inom säkerhetsområdet vill vi aktivt medverka till att förverkliga Afghanistans presidents mål att de afghanska säkerhetsstyrkorna skall kunna leda och genomföra operationer i alla provinser i slutet av 2014.
3. Detta kommer att kräva förstärkta internationella insatser för att utbilda och stödja de samlade afghanska säkerhetsstrukturerna. Det är framgången i dessa som kommer att möjliggöra ett stegvis överlämnande av säkerhetsansvaret i olika delar av landet.
De bedömningar och det arbete som kommer att utföras i gemensamma Joint Afghan Inteqal Board kommer att styra hur denna process sker i riktning mot det uppsatta målet.
Regeringen kommer löpande att informera riksdagen om hur arbetet inom JAIB fortskrider i detta avseende liksom vad gäller Afghanistan i stort. Avgörande kommer att vara den faktiska utvecklingen i olika provinser och distrikt.
4. Efter överlämnande av säkerhetsansvar i landets olika delar kvarstår ett åtagande om internationella insatser för hjälp med utbildning och stöd av Afghanistans armé, polis och andra säkerhets- och rättsorgan. Vi kommer redan under 2010 att inleda vårt arbete med att närmare planera för våra insatser i detta syfte.
5. Under 2011 kommer den svenska planerade militära insatsen på plats i Afghanistan att vara ca 500 personer. Ett tillskott för att förbättra säkerheten genom två räddningshelikoptrar sker dessutom. Vi fäster stor vikt vid säkerheten för all svensk personal.
6. Det är vår bedömning att successivt överlämnande av säkerhetsansvar också i den del av Afghanistan som omfattas av Sveriges och Finlands PRT kommer att kunna inledas under 2011.
Med detta skapas ett bättre underlag för ställningstagande till omfattningen av de fortsatta svenska insatserna med stridande trupp under 2012 och därefter.
Det är vår inriktning att vi under 2012 skall kunna se konkreta resultat av processen med överförande av säkerhetsansvar och att den kan möjliggöra en minskning av de stridande trupperna.
Vår strategi är en successiv förändring från stridande trupp till stödjande säkerhetsinsatser. Vår ambition är att denna process skall vara avslutad senast vid utgången av 2014.
7. I samband med detta bör under 2012 en övergång till en civil ledning för de samlade svenska insatserna i norra Afghanistan, inklusive biståndsinsatser, ske. En fortsatt samverkan med Finland eftersträvas självfallet, och förutsättningarna för ett vidare nordiskt samarbete i regionen bör också prövas. Ökade civila resurser av olika slag kan behöva tillföras.
8. Sverige kommer att fortsätta att förstärka de olika civila satsningarna i Afghanistan, med betoning på dess norra delar.
Vi vill öka de humanitära insatserna genom främst FN, men också satsningar på bl a rättssektorn och utbildning i samarbete med de afghanska myndigheterna. Vi kommer att gemensamt verka för ökade insatser för hälsovård, infrastruktur och bekämpning av korruption.
9. Vårt engagemang för Afghanistan är långsiktigt och starkt. Sverige kommer – inom ramen för FN och Europeiska Unionen, men också i övrigt - att fortsätta ett aktivt engagemang för fred och försoning, utveckling och stabilitet och inte minst för respekten för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter i Afghanistan och i den vidare regionen.
     Nu går vi vidare och hoppas att detta också kan vara en ingång till andra breda överenskommelser som är viktiga för Sverige. 

Media: Ab, SvD, Ex, DN.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,