20140123

Svar till Filippa Reinfeldt

Likt nålstick så plockar Filippa Reinfeldt ut områden som inte fungerar i Socialdemokratiska ledda landsting. Samma visa kan göra i det borgerligt styrda. Inte en framgångsrik debattmetod. Istället borde man se på modellerna. Pratet om valfrihet är inte det överhängande för patienter. De ser valmöjligheter mellan olika behandlingsmetoder, valmöjligheter mellan olika former av rehabilitering, valmöjligheter i hur omsorgen görs som det viktigaste inte vem som äger inrättningen. Där skiljer sig Filippa Reinfeldts och mitt sjukvårdssverige.

Idag kan man ta del av en debattartikel från moderaternas främsta företrädare inom sjukvårdsområdet. Sjukvårdslandstingsrådet i Stockholms län. För mig så är den moderata sjukvårdspolitiken inget annat än att öppna upp för sjukvårdsföretag att göra business på skattepengar framför en omsorg om sjuka medborgare. Systemen som sjösätts handlar hela tiden om företagens konkurrensmöjligheter och patienten sätts i det andra rummet.

Landstinget i Kalmar län är sedan valet 2006 styrt av Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det jag lätt konstaterar är att vi i de jämförelser som görs mellan landsting ligger en bra bit före det moderatstyrda Stockholms län. I de flesta undersökningar intar vi pallplats och när det gäller ekonomi så har vi under alla år gjort plusresultat vilket är historiskt i Landstinget i Kalmar län. På socialdemokraterna i Kalmar län kan man se en rapport vad som gjorts.

Här klipper jag in 21 punkter om förbättringsarbetet som gjorts och görs:
1. Landstinget i Kalmar län har varit ett av de landsting som har haft landets bästa tillgänglighet till vård, både när det gällde besök och operation/behandling.
2. På en rad medicinska områden har sjukvården i Kalmar län förbättrat sina kvalitetsresultat. Det visar årens rapporter Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Inte minst inom de prioriterade områdena diabetes-, hjärt-, stroke- och cancervården har resultaten förbättrats i ett flertal av de indikatorer som förekommer i rapporten. Den medicinska kvaliteten för både diabetes- och strokesjukvården i länet är nu bland den bästa i landet.
3. Landstinget i Kalmar län har lyfts fram som ett föredöme i landet i en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där landets landsting har jämförts utifrån ett 30-tal jämförelsetal och indikatorer. Det handlade bland annat om patientsäkerhet, tillgänglighet och kostnader.
4. Kalmar Länstrafik (KLT) har gått över i landstingets regi som egen förvaltning. Samtidigt har den största satsningen på kollektivtrafiken de senaste 30 åren för att göra det kollektiva åkandet med buss och tåg snabbare och smidigare. Kollektivtrafikbarometern har samtidigt visat att resandet ökar.
5. Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Landstinget i Kalmar län och Region Skåne har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbeta kring läkarutbildningen. I förläng-ningen är det tänkt att delar av läkarutbildningen vid Lunds universitet ska förläggas till Linnéuniversitetet och Landstinget i Kalmar län.
6. Patienterna i Kalmar län ger höga betyg till hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom primärvården. På flera av frågorna hamnar Kalmar län i den absoluta toppen. Det framgår i den Nationell patientenkätem.
7. De boende i Kalmar län tillhör de mest nöjda i landet när det gäller tillgången till vård. Bara hallänningarna är mer nöjda. Det har framgått av befolkningsundersökningen Vårdbarometern.
8. Landstinget har fått en egen forskning och utvecklingsenhet med tillhörande kliniska träningscenter på Länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamn och i Västervik. I centret får medarbetare, studenter och andra intressenter förbättra sina färdigheter med hjälp av olika simulatorer.
9. Ett omfattande förbättringsarbete inom måltidsverksamheten olika delar har inletts. Landstinget ska nå målet om att erbjuda Sveriges bästa sjukhusmat 2014.
10. Betydligt fler cancerpatienter får nu sin behandling på hemmaplan i Kalmar län än för fyra år sedan. Förklaringen är främst att cytostatikabehandling numera också kan ges fullt ut vid Västerviks sjukhus tillsammans med att en länsövergripande onkologisk klinik skapats.
11. Länsinvånarna är nöjdare med sina tänder än svenskarna i allmänhet. Det visade de första resultaten från den stora studien ”Munhälsan i Kalmar län”, som genomfördes under 2011-2012.
12. Den stora om- och tillbyggnaden av Länssjukhuset i Kalmar, vid Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus har blivit klar.
6
13. Ett första steg har tagits mot att bygga upp pendeltågstrafik i sydöstra Sverige mellan Karlskrona, Kalmar och Växjö/Alvesta togs när landstinget beslöt att köpa in tio tågsätt.
14. Utveckling av e-tjänsten Mina vårdkontakter på landstingets webbplats. Den nya möjligheten att lista sig var en del av landstingets satsning på e-tjänster för att förbättra servicen till invånarna i länet.
15. Vårt mål är att det ska finnas familjecentraler i varje kommun eller kommundel. Under 2014 kommer det att etableras familjecentraler i Färjestaden, Borgholm, Smedby och Kalmar.
16. Vi har bemannat alla våra hälsocentraler så att de har tillgång till psykolog för att kunna ge en vardagsnära psykiatri.
17. Modellen med Hälsoval Kalmar län, landstingets vårdvalssystem, har startat. Fokus är förebyggande hälsa och ersättning efter behov och vårdtyngd.
18. Stort arbete vid samtliga länets sjukhus för att få patienterna rökfria före en operation. Rökning är en riskfaktor på samma sätt som högt blodtryck och
19. 16 av länets hälsocentraler ska eller har rustas upp för en sammanlagd
kostnad av 25 miljoner kronor. Samtidigt har nya lokaler för hälsocentralerna i Borgholm och Färjestaden samt en om- och tillbyggnad av Kristinebergs
hälsocentral i Oskarshamn och i Emmaboda fattats beslut om.
20. Landstingen i Kalmar, Östergötland och Jönköping har byggt upp ett regionalt
cancercentrum med syfte att ytterligare förbättra vården för patienter med cancersjukdomar.
21. Landstinget i Kalmar län är ett av de landsting som kan ge barn och unga en tid till första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar.

Visst finns det områden som inte är bra och cancervården är en av dessa som vi nu aktivt arbetar med. Politiskt har vi fattat ett antal beslut för att komma tillrätta med vården och jag hoppas att under året få se klart mycket bättre resultat.


Avslutningsvis så känns dagens debattartikel från Filippa Reinfeldt lätt desperat. I sak finns inget att komma med. Socialdemokraterna har inget emot att patienterna får välja. Men det som skiljer är vem som väljer och på vems villkor.

Mer av intresse finns på OpinionsverketIntressantLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,